محمد طهماسبی
محمد طهماسبی
کارشناس خبره ورزش 
کارشناس حوزه رشته های ورزشی عبور از موانع
دکتر محمد حامی
دکتر محمد حامی
دکترا علوم ورزشی 
عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد ساری
دکتر وحید شجاعی
دکتر وحید شجاعی
دکترا علوم ورزشی 
عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد ساری 
روهام ابوطالبی
روهام ابوطالبی
کارشناس خبره ورزشی / معتمد فدراسیون همگانی
رئیس هیات ورزشهای همگانی استان مازندران

حامیان ما